top of page

Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1.1 Coherence BV, besloten vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Kollebloemstraat 65, 9030 Mariakerke, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0598.749.821. (handelend onder de commerciële naam “De Praktijk”).

E-mailadres: admin@compagnonne.be

1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden
 

(2) Dienst(en): Business coaching, consultancy, algemeen bedrijfsadvies
 

(3) Dienstverlener: Lighthouse handelend onder de commerciële naam De Praktijk 

(4) Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via Website, sociale media of e-mail)

(5) De patiënt: de ondernemer of rechtspersoon of natuurlijk persoon die een overeenkomst afsluit met en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

(6) Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en De patiënt na aanvaarding van de Offerte door de Patiënt of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst 

(7) Partijen: De Dienstverlener en de Patiënt samen

(8) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(9) Website: www.rebekkarogiest.com  

 

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen Dienstverlener en de Patiënt wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen. 

 

Artikel 3. Verbintenissen

 

3.1 Van de Ondernemer wordt verwacht dat zij De Praktijk stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst. 

3.2 De Praktijk mag haar Diensten ten aanzien van de Patiënt geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als de Patiënt haar betalingsverplichtingen, andere verplichtingen (zoals het aanleveren van de vereiste informatie) of haar verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

3.3 De Diensten zullen worden geleverd zoals werd bepaald in de Offerte. Indien de Patiënt een online Dienst aankoopt (zoals bijvoorbeeld een e-book), zal De Praktijk de Patiënt toegang tot deze Dienst verschaffen binnen 48u na aankoop, tenzij anders aangegeven. 

 

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1  De Praktijk zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht, zoals onder andere collega's, artsen, psychiaters, etc. 

 

Artikel 5. Prijs- en betalingsvoorwaarden

5.1 De Praktijk zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatse, tenzij anders aangegeven.  

5.2 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. De Patiënt kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij De Praktijk met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan een uurtarief van 85 EUR (exclusief BTW), per begonnen uur. 

5.3 Indien de Patiënt niet akkoord gaat met een factuur, dient zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. 

5.4 Op het ogenblik dat de Patiënt een Dienst aankoopt bij De Praktijk dient zij de volledige prijs te betalen, tenzij er voor een specifieke Dienst de mogelijkheid werd voorzien om gespreid te betalen. Na inschrijving ontvangt de Patiënt een BTW conforme factuur indien deze BTW-plichtig is. 

5.5 De Praktijk is een geregistreerde dienstverlener bij de KMO portefeuille (zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille voor meer informatie). De Praktijk zal per Dienst de Patiënt informeren indien de Dienst mogelijk via KMO portefeuille deels wordt gesubsidieerd. De Praktijk is niet verantwoordelijk voor het al dan niet toekennen van de subsidie aan de Patiënt of het al dan niet voldoen aan alle voorwaarden van de KMO portefeuille door de Patiënt.

De Patiënt bevestigt tevens actief te zullen deelnemen aan het aangekochte traject. 

5.6 In geval van laattijdige betaling of wanbetaling zal een interest verschuldigd zijn zoals vastgesteld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Daarnaast is De Praktijk bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Patiënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan. Vanaf de eerste ingebrekestelling is De Praktijk gerechtigd om een forfaitair schadebeding aan de Patiënt toe te passen. Deze is gelijk aan 10% van de onbetaalde factuur, niettegenstaande het recht van De Praktijk om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Patiënt.

 

Artikel 6. Duur en beëindiging van de Overeenkomst - Annulering

6.1 De Overeenkomst tussen De Praktijk en de Patiënt is van bepaalde duur behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst van bepaalde duur kan door de Patiënt niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het nog te factureren bedrag voor de resterende termijn.

6.2 Als één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Als de Patiënt de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en De Praktijk om die reden de samenwerking stopzet, dan dient het totale saldo van de factuur van De Praktijk wel nog te worden betaald. 

6.3 Bij 1 op 1 trajecten dienen de sessies binnen de termijn te worden ingepland zoals aangegeven in de Offerte. Er is slechts 1 maand uitloop toegestaan. Sessies die niet binnen de vermelde tijdspanne worden ingepland zullen komen te vervallen.

6.4 Indien de Patiënt niet aanwezig kan zijn op een afspraak, wordt verwacht dat jij dit spoedig meedeelt aan ons. Alle afspraken dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen voor aanvang worden afgezegd, anders verliest de Patiënt een sessie of zal er een vergoeding worden aangerekend.  Eenzelfde afspraak kan slechts één keer tijdig verzet worden, dit in onderling overleg met de desbetreffende therapeut/coach. 

 

Artikel 7. Overmacht

7.1 In het geval dat een Partij getroffen werd door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk 2 werkdagen na kennisname inlichten over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht. 

7.2 De Patiënt blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties.

7.3 Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal De Praktijk alsnog trachten de Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is om de Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

 

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 De Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. 

8.2 Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 Door een Dienst aan te kopen aanvaardt de Patiënt dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van De Praktijk en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Patiënt mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Patiënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden of in het kader van de werking van de eigen onderneming (zonder dit te commercialiseren).

9.2 Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 De Praktijk kan nooit aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van klanten of vorderingen van derden. 

10.2 De Praktijk haar aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade zal steeds beperkt zijn tot herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen, het opnieuw presteren van de te leveren Diensten.

10.3 De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van De Praktijk zal in alle gevallen beperkt zijn tot 75% van de door De Praktijk in het kader van de schadeverwekkende diensten aan de Patiënt gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen. 

10.4 De Overeenkomst bevat voor De Praktijk steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. De Praktijk zal uiteraard haar uiterste best doen om de Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, De Praktijk kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt. 

10.5 De Patiënt is zelf aansprakelijk voor het al dan niet implementeren van de adviezen. 

10.6 De Praktijk werkt alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout. 

 

Artikel 11. Gegevensbeschermingsbeleid

11.1 De Praktijk is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

11.2 Voor meer informatie verwijst De Praktijk naar haar Privacyverklaring, te raadplegen op de Website en, die integraal deel uitmaakt van onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 12. Volledigheid en nietigheid

12.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Patiënt en De Praktijk en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp. 
 

12.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.  

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

13.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Nederlandstalig) zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden.

 

Artikel 14. Klachten

14.1 Indien de Patiënt ontevreden is over de dienstverlening door De Praktijk en/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan De Praktijk. 

 

Versie 30 september 2023

bottom of page